Preskočiť na obsah
🎅 Mikulášska akcia! 🎁 Použite kód "SANTA20" a získajte 20% zľavu na všetky produkty!
🎅 Mikulášska akcia! 🎁 Použite kód "SANTA20" a získajte 20% zľavu na všetky produkty!

Pravidlá súťaže na Facebooku

Pravidlá súťaže na Facebooku

„Zimná súťaž”

Pozorne si prečítajte pravidlá a zapojte sa do hry len vtedy, ak s nimi súhlasíte!

1. Organizátor súťaže

Obchodné meno: Bontour Hungary Kft.

Sídlo: 1174 Budapešť, Régivám köz 4

Registračné číslo firmy: 01 09 208840

DIČ: HU25330287

Zapísanú v: Fővárosi Törvényszék Cégbíróság

 

2. Kto sa môže zúčastniť hry?

·           Do žrebovania sa môžu zapojiť všetci používatelia internetu nad 18 rokov a ktorí sú spôsobilí na právne úkony, majú bydlisko v Slovenskej republike a akceptujú pravidlá hry.

·           Ak je výherca obmedzený v spôsobilosti na právne úkony, je oprávnený nakladať s vecnou správou výhry a výhru si prevziať len so svojím zákonným zástupcom.

·           V prípade nespôsobilosti výhercu na právne úkony môže v jeho mene konať len jeho zákonný zástupca.

·           Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci organizátora súťaže.

·           Účasťou v súťaži hráč potvrdzuje, že si úplne prečítal pravidlá hry a bezvýhradne ich akceptuje.

·           Ak hráč neprijme tieto Pravidlá súťaže alebo má akékoľvek námietky, nebude oprávnený zúčastniť sa hry alebo bude z hry automaticky vylúčený.

·           Priebeh súťaže a účasť v nej je v súlade s týmito pravidlami hry. Ak pravidlá hry neupravujú nejakú otázku, použijú sa platné príslušné právne ustanovenia.

3. Trvanie a priebeh hry

Trvanie hry: 5.-20.12.2022

Počet výhercov: 3 osoby

Cena:

Ceny výhercov, ktorí budú vybraný náhodným žrebovaním a ktorí splnili podmienky súťaže:

1 ks, SONGMICS Stohovateľné poličky, kovové a bambusové https://www.vashome.sk/collections/kuchynske-policky/products/songmics-stohovatelne-policky-kovove-a-bambusove
1 ks, Skladacie úložné boxy, 30 x 30 x 30 cm, 6 ks, sivé https://www.vashome.sk/products/skladacie-ulozne-boxy-30-x-30-x-30-cm-6-ks-sive?_pos=1&_sid=d7308632e&_ss=r
1 ks, SONGMICS Stolný organizér, 3 prispôsobiteľné moduly, bambus https://www.vashome.sk/products/songmics-stolny-organizer-3-prisposobitelne-moduly-bambus?pr_prod_strat=copurchase&pr_rec_id=dea412119&pr_rec_pid=7277534904486&pr_ref_pid=7426439446694&pr_seq=uniform

Žrebovanie a vyhlásenie výsledkov: 

Priebeh hry: 

Aby sa Hráč mohol zúčastniť žrebovania o ceny a mal nárok na výhru, musí splniť podmienky hry na facebookovej stránke VASHOME (Lajkovať stránku a napísať v komentári meno svojho priateľa, s ktorým by ste chceli začať grilovaciu sezónu).

Výhercovia budú náhodne vybraní z databázy tých, ktorý lajkovali obrázok a splnili podmienky hry, pomocou aplikácie (https://socialwinner.besocial.hu/).

4. Súťaž, výhercovia

Výhru nie je možné vymeniť za finančnú hotovosť a je neprenosná.

Výhercovia budú vyžrebovaní pomocou strojového žrebovania s ohľadom na princíp náhodnosti s nasledovným programom: https://socialwinner.besocial.hu

Meno výhercu bude zverejnené na facebookovej stránke Organizátora najneskôr do 10 hodín od dátumu uvedeného pri žrebovaní.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo vyžrebovať náhradných výhercov ceny, je tiež možné, že nového náhradného výhercu nevyžrebujeme, v prípade vylúčenia výhercu z hry sa výhra vyžrebuje v neskoršej hre.

 Výherca nemá nárok na výhru, ak:

• pri prihlasovaní do hry nedosiahol vek 18 rokov;

• neodpovie na oznamovací list do 1 pracovného dňa;

• výhercu nemožno z akéhokoľvek dôvodu kontaktovať;

• možno jasne preukázať, že sa zúčastnil Súťaže s viacerými a/alebo falošnými registráciami, čím získal neoprávnenú výhodu;

• možno jednoznačne preukázať, že sa úmyselne snaží akýmkoľvek spôsobom ovplyvniť priebeh/výsledok Súťaže;

• poruší akékoľvek ustanovenie týchto pravidiel účasti

5. Oznámenie výhercov

Výhercov budeme kontaktovať správou na Facebooku a dohodneme sa na podrobnostiach prevzatia výhry. Meno výhercu bude zverejnené aj na facebookovej stránke.

Ak výhercu nebude možné kontaktovať, výherca nebude mať nárok na výhru. Za účelom identifikácie a overenia totožnosti výhercu môže Organizátor požadovať preukázanie totožnosti výhercu.

Ak výherca nebude konať v súlade s listom alebo odmietne Organizátorovi písomne ​​poskytnúť jeden alebo viacero požadovaných údajov, môže stratiť nárok na svoju výhru.

Konečný termín prevzatia výhry je 3 dni od úspešného kontaktovania výhercu Organizátorom alebo Sprostredkovateľom.

6. Doručenie výhry

Podrobnosti prevzatia výhry dohodneme s výhercom v správe na Facebooku a následne e-mailom alebo telefonicky.

Výhercovia sú povinný s nami spolupracovať, aby mohli získať ceny. Ak to tak neurobia a prevzatie výhry sa nepodarí, výhra už nebude akceptovaná a Organizátor nenesie v tejto súvislosti žiadnu zodpovednosť. Cenu výhercovi Organizátor súťaže Bontour Hungary Kft. doručí kuriérskou spoločnosťou do 3 pracovných dní od vyhlásenia výsledkov.

7. Zodpovednosť Organizátora

Organizátor vylučuje zodpovednosť za nesprávne, nepresné alebo neúplné informácie poskytnuté Hráčmi, za registráciu maloletej osoby, osoby čiastočnej právnej spôsobilosti alebo nespôsobilosti bez súhlasu zákonného zástupcu, alebo za stratu oznámenia zaslaného elektronicky výhercovi alebo neúspešného doručenia z iného dôvodu.

8. Správa a ochrana osobných údajov

– Účel správy osobných údajov: správa databázy súvisiacej so súťažou.

Účasťou v súťaži účastník súťaže udeľuje bezodplatne súhlas, aby organizátor súťaže ako prevádzkovateľ v zmysle ustanovení Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len”GDPR”) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) spracúval jeho osobné údaje v rozsahu: identifikačné údaje, verejná profilová fotka, pohlavie, iné verejné údaje, emailová adresa, vek hráča, bydlisko, ako aj meno výhercu, adresa, daňové identifikačné číslo, telefónne číslo, dátum, podpis nadobúdateľa ak ide o splnomocnenie, meno, číslo občianskeho preukazu a podpis dvoch svedkov.Meno, priezvisko, e-mail, prípadne fotografia, za účelom ich zverejnenia na Facebook stránke VASHOME v rámci vyhodnotenia súťaže, ďalej za účelom samotného vyhodnotenia súťaže, vytvorenia databázy a využitia na marketingové účely spojené so súťažou a jej vyhodnotením, a to po dobu od vstupu účastníka súťaže do súťaže až do písomného odvolania jeho súhlasu. Účastník súťaže, čiže dotknutá osoba z pohľadu GDPR má právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať, a to informovaním vyhlasovateľa súťaže na e-mailovú adresu info@vashome.sk. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania osobných údajov účastníka súťaže do tohto odvolania.

Práva účastníka súťaže, teda dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov upravuje Článok 15 GDPR. Dotknutá osoba má právo:

– od organizátora súťaže čiže prevádzkovateľa vyžadovať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom,

– požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo právo namietať proti takémuto spracúvaniu,

– podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, tel. č.: +421-2-32313214, mail: statny.dozor@pdp.gov.sk,

– požadovať vyhotovenie kópie osobných údajov, ktoré sa spracúvajú.

Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom.

Účastník súťaže berie na vedomie a súhlasí s tým, že organizátor súťaže je oprávnený s použitím automatizovaných, čiastočne automatizovaných alebo iných ako automatizovaných prostriedkov spracúvania zhromažďovať, spracúvať a používať osobné údaje v súlade s právnym poriadkom SR.

 – Správa údajov poskytnutých hráčmi v súvislosti s hrou o ceny na nástenke na Facebooku organizovanou spoločnosťou Bontour Hungary Kft. s cieľom zabezpečiť bezpečný chod hry počas hry zverejňovať informácie súvisiace s hrou, oznámenie víťaza, informácie o čiastkových a konečných výsledkoch súťaže, poďakovanie za účasť v súťaži.

– Trvanie správy osobných údajov: do ukončenia hry

– Kompletné informácie o správe a ochrane osobných údajov Bontour Hungary Kft:

8.1 Oznámenia

Účasť v hre a poskytnutie potrebných osobných údajov je dobrovoľné. Upozorňujeme, že vaše údaje nebudú poskytnuté tretím stranám okrem spracovateľov údajov a budú použité iba na účely uvedené v týchto pravidlách, na identifikáciu výhercu (výhercov) a na dohodnutie podrobností o vašej výhre.

Organizátor nespracúva údaje účastníkov Hry na iné účely, ako sú uvedené v bode 8.1 a údaje spracúva len do zákonom povolenej lehoty alebo do doručenia vyhlásenia o zákaze účastníkov súťaže.

Máte právo kedykoľvek bezplatne bez obmedzenia alebo odôvodnenia odvolať súhlas so spracovaním vašich údajov a požiadať o ukončenie spracovania vašich údajov na stanovený účel alebo jeho časť.

Organizátor na požiadanie poskytne dotknutej osobe podrobné informácie o mene a adrese spracovateľa údajov a jeho činnostiach súvisiacich so správou údajov.

Ak sa zmenia podmienky správy údajov, Organizátor bude Hráčov o zmenách informovať.

8.2 Tým, že sa hráč zúčastní súťaže,

·         dáva súhlas s tým, že v prípade výhry v súťaži budú jeho osobné údaje (meno, e-mailová adresa, poštová adresa) potrebné na doručenie výhry poskytnuté Sprostredkovateľovi. 

·         bezvýhradne súhlasí s tým, aby Organizátor (prevádzkovateľ údajov) použil jeho údaje na účely doručenia výhier počas trvania Súťaže a odovzdal ich spracovateľom údajov, ktorí sú poverení spracúvaním ním poskytnutých údajov.

·         Osobné údaje Hráčov použije Organizátor iba na komunikáciu s Hráčmi a po úspešnom odovzdaní cien budú vymazané, s výnimkou prípadu, ak je aktuálna súťaž na facebooku zaregistrovaná v inej samostatnej Aplikácii a súbežne akceptované pravidlá inej hry Hráčom.

9. Vylúčenie zo súťaže

Hráči budú zo súťaže vylúčení, ktorí budú hrať tak, aby sa zvýšila ich šanca na výhru klamlivým správaním, a tým boli ostatní účastníci, ktorí chcú hrať fair play, zbavení šancí na výhru.

Hráčom pripomíname, že organizátor si vyhradzuje právo vylúčiť hráča zo súťaže bez upozornenia, ak sa takýto čin zistí.

10. Záverečné ustanovenia

Organizátor si vyhradzuje právo upraviť tieto pravidlá účasti, skrátiť alebo predĺžiť dobu trvania súťaže a iné zmeny.

Organizátor súťaže nie je zodpovedný za akékoľvek technické problémy vzniknuté pri prenose dát elektronickými prostriedkami ani za prípadné problémy s funkčnosťou sociálnej siete Facebook.

Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú.

Organizátor súťaže vyhlasuje, že súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom. Spoločnosť Facebook nemá s touto Súťažou žiaden vzťah.