Nasledujúce podmienky sa považujú za akceptované Používateľom, ktorý používa webové stránky Vashome. Pred použitím stránky si ich pozorne prečítajte.

 1. Používateľ znamená používateľa prehliadajúceho stránku. Pojem Vashome označuje spoločnosť Bontour Hungary Kft. Stránka znamená webové stránky, ktoré vlastní Vashome a na ktoré dohliada Bontour Hungary Kft.
 2. Používanie tejto stránky znamená, že užívateľ súhlasí s týmito podmienkami v celom ich rozsahu. Vashome má právo zmeniť Podmienky používania bez predchádzajúceho upozornenia. Na časti stránky sa môžu vzťahovať odlišné podmienky používania. V prípade rozporu medzi Podmienkami používania a podmienkami používania ktorejkoľvek časti Stránky sa na danú časť Stránky vzťahujú ustanovenia týchto podmienok.
 3. Vashome má právo kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu ukončiť prístup Používateľov. Ustanovenia vylúčenia zodpovednosti týkajúce sa záruky, presnosti informácií a odškodnenia zostanú v platnosti aj po takomto ukončení. Vashome má právo monitorovať návštevnosť Stránky.
 4. Spoločnosť Vashome neposkytuje žiadne záruky, výslovné ani implicitné, s ohľadom na predajnosť alebo vhodnosť na konkrétny účel alebo akékoľvek informácie, údaje, vyhlásenie alebo produkt dostupný na stránke.
 5. Stránka, alebo na Stránke poskytovaný všetok obsah, materiály, informácie, softvér, produkty a služby sú poskytované „tak ako sú“ a „ako sú dostupné“. Vashome výslovne odmieta všetky záruky, výslovné alebo predpokladané, vrátane záruk predajnosti, vhodnosti na konkrétny účel.
 6. Vashome nezodpovedá za žiadne poškodenie počítačového systému Používateľa ani za stratu údajov v dôsledku sťahovania obsahu, materiálov a informácií na Stránke.
 7. Vashome má právo upraviť alebo odstrániť akýkoľvek prvok webovej stránky, vrátane jej obsahu a funkcií. Vashome si vyhradzuje právo zmeniť podmienky používania Stránky. Tieto zmeny nadobudnú účinnosť okamžite po upozornení na Stránke.
 8. Vashome nebude v žiadnom prípade zodpovedný za žiadne škody, vrátane, ale nie výlučne, priamych, náhodných alebo následných škôd (vrátane, ale nie výlučne, ušlého zisku, prerušenia podnikania a straty programov alebo informácií), ktoré sú spôsobené používaním alebo nepoužiteľnosťou webovej stránky. Niektoré orgány nepovoľujú obmedzenie alebo vylúčenie zodpovednosti. Niektoré z vyššie uvedených obmedzení sa preto nemusia vzťahovať na Používateľa.
 9. Používateľ súhlasí s tým, že odškodní spoločnosť Bontour Hungary Kft. za všetky výdavky, straty a náklady, vrátane primeraných poplatkov za právne zastupovanie, v prípade nesprávneho používania služieb poskytovaných na Stránke Používateľom.
 10. Informácie na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov, o ktorých sa predpokladá, že sú spoľahlivé. Vashome sa zrieka akejkoľvek záruky, pokiaľ ide o presnosť, úplnosť alebo primeranosť takýchto informácií.
 11. Vashome nezaručuje, že (a) stránka bude vyhovovať vašim potrebám, (b) stránka bude neprerušovaná, včasná, bezpečná a bezchybná, (c) výsledky získané používaním stránky alebo služieb ponúkaných na stránke budú presné a spoľahlivé.
 12. Práva používateľa na ochranu údajov sú pre Vashome mimoriadne dôležité. Informácie poskytnuté Používateľom nebudú poskytnuté tretím osobám, okrem tých, ktorý sú uvedený v Zásadách o ochrane osobných údajov. Vashome si vyhradzuje právo vylepšiť a personalizovať Používateľskú skúsenosť pomocou získaných informácií.